جمعه 22 دي 1385
 Complete spacelike submanifolds in the de Sitter space with parallel shape operators 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی - ابراهیم پور رضا 
 ارائه شده به :    Far East J. Math. Sci. (FJMS) (1385/2/1) 
 عنوان ژورنال:   Far East J. Math. Sci. (FJMS) 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 18 شماره ژورنال 3 ، صفحات 351-356
فایلی آپلود نشده است
  
 Complete hypersurfaces in the hyperbolic space form with parallel shape operator 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی - ابراهیم پور رضا 
 ارائه شده به :    Int. Math. Forum (1385/10/1) 
 عنوان ژورنال:   Int. Math. Forum 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 1-4 ، صفحات 77-81
فایلی آپلود نشده است
  
 Complete hypersurfaces in S^{n+1} with nonnegative Weyl tensor: non-symmetric roots in the unit disc 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی 
 ارائه شده به :    Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. (1386/1/1) 
 عنوان ژورنال:   Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 41 شماره ژورنال 4 ، صفحات 1-5
فایلی آپلود نشده است
  
 Complete hypersurfaces in the hyperbolic space form with parallel Ricci tensor 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی - ابراهیم پور رضا 
 ارائه شده به :    Southeast Asian Bull. Math. (1387/10/1) 
 عنوان ژورنال:   Southeast Asian Bull. Math. 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 32 شماره ژورنال 2 ، صفحات 193-197
فایلی آپلود نشده است
  
 Conformal Jacobi operators of hypersurfaces in the de Sitter space 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی 
 ارائه شده به :    An. Stiint. Univ. Ovidius Constanta Ser. Mat. (1389/4/1) 
 عنوان ژورنال:   An. Stiint. Univ. Ovidius Constanta Ser. Mat. 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 18 شماره ژورنال 1 ، صفحات 5-12
  
 D-recurrent hopf hypersurfaces of Sasakian space form 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی - محمد المکچی - زهرا نظری 
 ارائه شده به :    Azerbaijan Journal of Mathematics (1391/2/31) 
 عنوان ژورنال:   Azerbaijan Journal of Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Contact 3-structure qr-warped product submanıfolds ın sasakıan space form 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیل عابدی - قریانعلی حقیقت دوست - محمد المکچی - زهرا نظری 
 ارائه شده به :    Turkish Journal of Mathematics (1391/2/31) 
 عنوان ژورنال:   Turkish Journal of Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 CR-hypersurfaces of a conformal Kenmotsu manifold satisfying certain shape operator conditions 
  نویسندگان مقاله:   Roghayeh Abdi - Esmaiel Abedi 
 ارائه شده به :    (2016/5/7) 
 عنوان ژورنال:   Periodica Mathematica Hungarica 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 73 شماره ژورنال 1 ، صفحات 83-92
  
 Codimension reduction on the contact CR-submanifolds of an odd-dimensional unit sphere 
  نویسندگان مقاله:   Esmaiel Abedi, Mehri Asadollahzadeh, Ghorbanali Haghighatdoost 
 ارائه شده به :    (2016/5/15) 
 عنوان ژورنال:   Balkan Journal of Geometry and Its Applications 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 21 شماره ژورنال 2 ، صفحات 1-8
  
 PSEUDOSYMMETRIC AND WEYL-PSEUDOSYMMETRIC (, μ)-CONTACT METRIC MANIFOLDS 
  نویسندگان مقاله:   N. Malekzadeh, E. Abedi and U. C. DE 
 ارائه شده به :    (2016/2/10) 
 عنوان ژورنال:   Archivum Mathematicum 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 52 شماره ژورنال 1 ، صفحات 1-12
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand