پنجشنبه 31 خرداد 1397
 حل معادلات انتگرال نوع دوم با استفاده از روش پترو گالرکین 
 تاریخ دفاعیه:    1388/4/20  
 نام دانشجو:   الهه راوش  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 حل معادلات انتگرال دیفرانسیل سهموی با استفاده از روش موجک گالرکین 
 تاریخ دفاعیه:    1389/4/30  
 نام دانشجو:   مینا شکرایی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 کاربرد موجک در روش پترو گالرکین برای حل معادلات انتگرال همرشتاین 
 تاریخ دفاعیه:    1389/4/30  
 نام دانشجو:    میدیا سیادت 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 حل معادلات انتگرال دیفرانسیل با استفاده از روش پترو گالرکین 
 تاریخ دفاعیه:    1389/7/6  
 نام دانشجو:   شیرین خضری 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 برخی روش های عددی برای حل معادلات انتگرال فردهلم نوع دوم 
 تاریخ دفاعیه:    1390/6/26  
 نام دانشجو:   آزاده امیدی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 استفاده از روش اختلال هموتوپي و برخی گونه هاي آن براي حل برخی معادلات انتگرال و ديفرانسيل و مقايسه آن با روش آنالیز هموتوپی 
 تاریخ دفاعیه:    1390/6/27  
 نام دانشجو:   صدیقه محمدی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 استفاده از روش تکراری تغییراتی برای حل برخی معادلات انتگرال و ديفرانسیل  
 تاریخ دفاعیه:    1390/6/26  
 نام دانشجو:    قادر احمدنژاد  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 حل معادلات انتگرالی روش هم محلی سینک با استفاده از تبدیل نمایی 
 تاریخ دفاعیه:    1390/6/26  
 نام دانشجو:   فرهاد قربانی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 الگوریتم های چند ریزگی سریع و مسائل تغییراتی مرتبط برای نویززدایی تصویر 
 تاریخ دفاعیه:    1391/2/11  
 نام دانشجو:   ریحانه قیاسی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است
 در حال اجرا 

 روش های چند تصویری برای حل معادلات انتگرال نوع دوم فردهلم 
 تاریخ دفاعیه:    1391/2/11  
 نام دانشجو:   امیر محمدی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است
 در حال اجرا کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand