شنبه 27 مهر 1398
 Experimental Investigation on Hydrodynamics and Heat Transfer of Fluid Flow into Channel for Cooling of Rectangular Ribs by Passive and EHD Active Enhancement Methods 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو-اسماعیل اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    ژورنال بین المللی ISI (1390/1/22) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Experimental Thermal and Fluid Science (Elsevier-USA) 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 38 شماره ژورنال ، صفحات 61-73
فایلی آپلود نشده است
  
 Numerical Investigation on Effects of Secondary Flow into Duct for Cooling of the Ribs by Passive Enhancement Method 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو-اسماعیل اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    ژورنال بین المللی ISI (1391/2/7) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Enhanced Heat Transfer (ISI-Taylor and Francis-USA) 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 19 شماره ژورنال 3 ، صفحات 233-248
فایلی آپلود نشده است
  
 Numerical Investigation of Heat Transfer Enhancement of Traverse Ribs in the 3D Turbulent Duct Flow 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو-اسماعیل اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    ژورنال بین المللی ISI (1387/1/22) 
 عنوان ژورنال:   Asian Journal of Applied Sciences 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 4 ، صفحات 286-303
فایلی آپلود نشده است
  
 Heat Transfer Enhancement in the Presence of an Electric Field at Low and Intermediate Reynolds Numbers 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو-اسماعیل اسماعیل زاده 
 ارائه شده به :    ژورنال بین المللی ISI (1387/1/22) 
 عنوان ژورنال:   Asian Journal of Scientific Research 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 6 ، صفحات 562-578
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی عددی اثرات مکشی و دمشی جریان ثانوی در خنک کاری موانع مستطیلی با شار حرارتی ثابت مستقر در مجرای افقی 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو-اسماغیل اسماعیل زاده-حسین شکوهمند 
 ارائه شده به :    ژورنال علمی-پژوهشی انجمن مهندسان مکانیک ایران (1388/1/22) 
 عنوان ژورنال:   ISME 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Experimental Investigation on Hydrodynamics and Heat Transfer of Fluid Flow into Channel for Cooling of Flush Mounted Ribbons by EHD Active Enhancement Method 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو 
 ارائه شده به :    (Elsevier-ISI) (1391/1/26) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Applied Thermal Engineering (Elsevier-ISI) 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال Under Review and Revision شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Experimental and Numerical Investigation on Hydrodynamics and Heat Transfer of Fluid Flow into Channel for Cooling of Ribs by Passive Enhancement Method 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو 
 ارائه شده به :    Elsevier-ISI (1391/1/26) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Thermal Sciences (Elsevier-ISI) 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال Under Review and Revision شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Numerical Studies on Effects of Blade Number Variations on Performance of Centrifugal Pumps at 4000 RPM 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو 
 ارائه شده به :    مجله فنی-آموزشی (1391/3/31) 
 عنوان ژورنال:   مجله فنی-آموزشی شرکت صنایع پمپیران 
طبقه بندی ژورنال : مجلات محلی
شماره جلد ژورنال 42 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Parametric Study of a Centrifugal Pump Impeller by Varying the Outlet Blade Angle 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو 
 ارائه شده به :    مجله فنی-آموزشی (1391/1/26) 
 عنوان ژورنال:   مجله فنی-آموزشی شرکت صنایع پمپیران 
طبقه بندی ژورنال : مجلات محلی
شماره جلد ژورنال 41 شماره ژورنال - ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Impeller Inlet Geometry Effect on Efficiency and Performance Improvement for Centrifugal Pumps 
  نویسندگان مقاله:   امین علم قلیلو 
 ارائه شده به :    مجله فنی-آموزشی (1390/1/26) 
 عنوان ژورنال:   مجله فنی-آموزشی شرکت صنایع پمپیران 
طبقه بندی ژورنال : مجلات محلی
شماره جلد ژورنال 39 شماره ژورنال - ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand