جمعه 03 اسفند 1397
 نقش امثال قرآنی در ھدایت انسانھا 
 تاریخ دفاعیه:    1389/11/15  
 نام دانشجو:   ناھید السادات امامزاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی | ایران ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی روش تفسیری سید مرتضی در امالی 
 تاریخ دفاعیه:    1389/12/15  
 نام دانشجو:   فاطمه لطفی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآنوحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شههیدمدنی | ایران ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی روش قرضاوی 
 تاریخ دفاعیه:    1390/5/24  
 نام دانشجو:   حمزه خان بیگی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قران وحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی | ایران ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی الگوهای سعادت وشقاوت درقرآن 
 تاریخ دفاعیه:    1390/4/15  
 نام دانشجو:   فاطمه بابازاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی | ایران ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی عوامل موثر بر بھره وری نیروی کار از منظرقرآن وسنت 
 تاریخ دفاعیه:    1389/4/25  
 نام دانشجو:   محمدرضابالایی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه پیام نورقم | ایران ، قم  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی تطبیقی المیزان وروح المعانی درمقوله ای معادجسمانی  
 تاریخ دفاعیه:    1389/10/15  
 نام دانشجو:   مسلم سیمرغی زنوزی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه آزاداسلامی خویی | ایران ، خویی  
فایلی آپلود نشده است

 عوامل و موانع برکت در قرآن و روایات 
 تاریخ دفاعیه:    1390/4/27  
 نام دانشجو:   رقیه حیدرنژاد 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   علوم قرآن وحدیث 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    دانشگاه شهدمدنی | ایران ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی مبانی فکری وفقهی وهابیت 
 تاریخ دفاعیه:    1388/7/19  
 نام دانشجو:   احمد حمیدی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فقه ومبانی 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    دانشگاه آزاداسلامی واحدبناب | ایران ، بناب  
فایلی آپلود نشده است

 ررسی تفاوتهای احکام فقهی وحقوقی بین زن ومرد 
 تاریخ دفاعیه:    1386/3/19  
 نام دانشجو:   رامین فغانی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فقه ومبانی 
سمت : داور دفاعیه
 دانشگاه:    دانشگاه شهیدمدنی | جمهوری اسلامی ایران ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی اجتهادوتقلیدازدیدگاه شیعه واهل سنت 
 تاریخ دفاعیه:    1386/3/19  
 نام دانشجو:   علی آقایایری 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فقه و مبانی 
سمت : داور دفاعیه
 دانشگاه:    شهیدمدنی آذربایجان | جمهوری اسلامی ایران ،  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand