دوشنبه 28 خرداد 1397

ردیف

عنوا ن مقاله

نام نشریه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاریخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاریخ گواهی پذیرش **

الف- ضریب تأثیر (IF)

ب- ضریب تأثیر متوسط

ج- نمايه علمي معتبر

اسامی همكاران به ترتیب (شامل نام متقاضی)

امتیاز

ملاحظات

سال

شماره

کمیته منتخب مؤسسه

کمیسیون  تخصصی

 

هیات ممیزه

 

1

تحقيق در زمينة احكام اركان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالي

پژوهش هاي فقهي

ایران

34-5

هفتم

چهارم

بهار و تابستان 1390

 

 

 

1-محمد امين فرد

2-هاشمي مجد

 

 

 

اسم دانشگاه در سایت مجله اصلاح شده

2

تلاشي براي شناخت باطن احكام فقهي

فقه و حقوق اسلامي

ایران

47-21

دوم

چهارم

بهار و تابستان 1391

 

 

 

محمد امين فرد

 

 

 

 

3

Feature and sections of prayer (Salat) in religions befor Islam from the view  point of Quran

Journal of American Science

USA

266-271

 

9(4s)

2013

 

 

 

Mohammad Aminfard

 

 

 

 

4

Why does IslamicThought bliveve in Half Inheritance of Women in Comparison to Men Inheritance?   

Journal of American Science

USA

207-213

 

9(4s)

2013

 

 

 

Mohammad Aminfard

 

 

 

 

5

تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

پژوهشنامه بیمه

ایران

155-178

28

4

زمستان 1392

 

 

 

1-محمد امين فرد

2-خانم حکیمه زردرنگ کشکی

 

 

 

 

6

تعالیم فقهی نماز در مثنوی مولوی(فقه الصلاه در مثنوی)

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دهاقان

ایران

-

-

-

785 الف ف

7/12/92

 

 

 

محمد امين فرد

 

 

 

 

 

7

Independence of Insurance Contract from Other Cotracts in Shiite Jurisprudence Perspective and Its Etiology

Cadmo

Italy

285-298

No 2014

Vol 22

2014

 

 

 

1.Mohammad

Aminfard

2. Hakimeh zardrang kashki

 

 

 

 

8

The effect of conventional sameness in marriage from the perspective of jurisprudence and narratives

Cadmo

Italy

151-159

//

//

//

 

 

 

1.Mohammad

Aminfard

2-Abolgasem Mohammadipanah

 

 

 

 

9

The possibility of executing the boundaries during the absence from the point of the Shia Jurisprudents

Iheringia

برزیل

247-257

Oc 2014

69

//

 

 

 

1.Mohammad

Aminfard

2. Hakimeh zardrang kashki

 

 

 

 

10

تأثیر حکومت سیاسی بر حکم فقهی استفاده از انفال در دوران غیبت از دیدگاه شیعه

حکومت اسلامی

ایران

31-56

18

69

پاییز 1392

 

 

 

محمد امین فرد

زینب مشکانی

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand