چهارشنبه 13 دي 1385
 تلاشگران منتخب طرح محوری گندم (آبی و دیم) 
  نویسندگان مقاله:   صادقی، ا 
 ارائه شده به :    انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی. (1375/6/3) 
 عنوان ژورنال:   انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی. 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 انسان، محور بهره وری 
  نویسندگان مقاله:   صادقی، ا 
 ارائه شده به :    انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی (1376/6/3) 
 عنوان ژورنال:   انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 525 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نگرش بر اصول عملیات زراعی در دیمکاری 
  نویسندگان مقاله:   صادقی، ا 
 ارائه شده به :    سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (1378/6/3) 
 عنوان ژورنال:   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 582 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 واریختگی با منفذ سازی الکتریکی 
  نویسندگان مقاله:   صادقی، ا 
 ارائه شده به :    . انتشارات دانشگاه شاهد (1377/6/3) 
 عنوان ژورنال:   . انتشارات دانشگاه شاهد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی کشت کلزا در منطقه سردسیر باسمنج 
  نویسندگان مقاله:   صادقی، ا و پاسبان اسلام، ب 
 ارائه شده به :    . طرح تحقیقی ترویجی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز. (1381/6/3) 
 عنوان ژورنال:   انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی کشت گلرنگ در منطقه شوره زارقزل دیزج 
  نویسندگان مقاله:   صادقی، ا و پاسبان اسلام، ب 
 ارائه شده به :    طرح تحقیقی ترویجی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز. (1381/6/3) 
 عنوان ژورنال:   انتشارات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Performance of rice under different transplantation dates, nitrogen doses and plant densities 
  نویسندگان مقاله:   A.R.Sadeghi 
 ارائه شده به :    . Taam (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   . Taam 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 20 شماره ژورنال (1) ، صفحات 12-14
فایلی آپلود نشده است
  
 Ex vitro shoot regeneration and lateral buds of freshly harvested saffron corms 
  نویسندگان مقاله:   A.R.Sadeghi 
 ارائه شده به :    . African Journal of Agricultural (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   . African Journal of Agricultural 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 6 شماره ژورنال (15): ، صفحات 3583-3587.
فایلی آپلود نشده است
  
 Iranin tibbi ve aromatik ve baharat bitkileri 
  نویسندگان مقاله:   A.R.Sadeghi 
 ارائه شده به :    Ankara University (1385/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Ankara University Dergisi 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Ex vitro shoot regeneration from apical and lateral buds of newly harvested saffron corms 
  نویسندگان مقاله:   A.R.Sadeghi 
 ارائه شده به :    3rdinternational symposium on saffron (1388/6/3) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand