سه شنبه 01 اسفند 1396
 Quark-hadron phase transition in massive gravity 
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (0/0/2016) 
 عنوان ژورنال:   Annals of Physics  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 374 شماره ژورنال 179-189 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Non-minimal kinetic coupled gravity: inflation on the Warped DGP brane  
  نویسندگان مقاله:   F. Darabi, A. Parsiya, K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (30/4/2016) 
 عنوان ژورنال:    Int. J. Mod. Phys. A  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 31 شماره ژورنال 1650047 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Dark matter as the Bose-Einstein condensation in loop quantum cosmology  
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh, F. Darabi, M. Mousavi 
 ارائه شده به :    (2016/7/7) 
 عنوان ژورنال:   Eur. Phys. J. C 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 76 شماره ژورنال 327 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein static universe on the brane supported by extended Chaplygin gas 
  نویسندگان مقاله:   Y. Heydarzade, F. Darabi, K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (0/0/2016) 
 عنوان ژورنال:   Astrophys. Space. Sci 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 361 شماره ژورنال 250 ، صفحات 250
فایلی آپلود نشده است
  
 New Schwarzschild-like solutions in f(T) gravity through Noether symmetries  
  نویسندگان مقاله:   A. Paliathanasis , S. Basilakos , E.N. Saridakis , S. Capozziello , K. Atazadeh, F. Darabi , M. Tsamparlis  
 ارائه شده به :    (0/0/2014) 
 عنوان ژورنال:   PHYSICAL REVIEW D 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال Phys. Rev. D 89, 104042 (2014) شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Stability of the Einstein static universe in Einstein-Cartan theory  
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh  
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   JCAP 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال JCAP06(2014)020 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein static universe on the brane supported by extended Chaplygin gas  
  نویسندگان مقاله:   Y. Heydarzade, F. Darabi, K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (2016/7/0) 
 عنوان ژورنال:   Astrophys. Space. Sci  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 361 شماره ژورنال 250 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Geodesic Deviation Equation in $f(T)$ gravity  
  نویسندگان مقاله:   F. Darabi, M. Mousavi, K. Atazadeh  
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   PHYSICAL REVIEW D 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال Phys. Rev. D 91, 084023 (2015) شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Generalized virial theorem in Palatini f(R) gravity  
  نویسندگان مقاله:   A. S. Sefiedgar, K. Atazadeh, H. R. Sepangi  
 ارائه شده به :    Physical Rev. D (1387/12/7) 
 عنوان ژورنال:   PHYSICAL REVIEW D 80 (2009) 064010  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 80 شماره ژورنال 064010 ، صفحات 16
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein static Universe in non-minimal kinetic coupled gravity  
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh, F. Darabi  
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:    Phys. Lett. B 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال Phys. Lett. B 744(2015)363 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand