يكشنبه 24 دي 1385
 Gravitational baryogenesis in DGP brane cosmology 
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (6/6/2018) 
 عنوان ژورنال:   Eur. Phys. J. C 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 78 شماره ژورنال 6 ، صفحات 455
فایلی آپلود نشده است
  
 تبدیلات دوگانگی آبلی استاندارد در گرانش(T) f 
  نویسندگان مقاله:   محمد عطازاده و علی اقبالی 
 ارائه شده به :    (1397/3/7) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش فیزیک ایران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 18 شماره ژورنال 1 ، صفحات 23
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein static universe, GUP, and natural IR and UV cut-offs 
  نویسندگان مقاله:   F. Darabi and K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (15/5/2018) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 15 شماره ژورنال 5 ، صفحات 1850083
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein static universe from GUP 
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh , F. Darabi 
 ارائه شده به :    (30/6/2017) 
 عنوان ژورنال:   Physics of the Dark Universe 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 16 ، صفحات 87
فایلی آپلود نشده است
  
 Quark-hadron phase transition in massive gravity 
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (0/0/2016) 
 عنوان ژورنال:   Annals of Physics  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 374 شماره ژورنال 179-189 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein static Universe in non-minimal kinetic coupled gravity  
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh, F. Darabi  
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:    Phys. Lett. B 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال Phys. Lett. B 744(2015)363 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Non-minimal kinetic coupled gravity: inflation on the Warped DGP brane  
  نویسندگان مقاله:   F. Darabi, A. Parsiya, K. Atazadeh 
 ارائه شده به :    (30/4/2016) 
 عنوان ژورنال:    Int. J. Mod. Phys. A  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 31 شماره ژورنال 1650047 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Late time acceleration in a non-commutative model of modified cosmology  
  نویسندگان مقاله:   B. Malekolkalami, K. Atazadeh, B. Vakili  
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Lett. B 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال Phys. Lett. B 739 (2014) 400 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Einstein Static Universe in Braneworld Scenario  
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh, Y. Heydarzade, F. Darabi  
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Lett. B 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال Phys. Lett. B 732 (2014) 223 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Dark matter as the Bose-Einstein condensation in loop quantum cosmology  
  نویسندگان مقاله:   K. Atazadeh, F. Darabi, M. Mousavi 
 ارائه شده به :    (2016/7/7) 
 عنوان ژورنال:   Eur. Phys. J. C 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 76 شماره ژورنال 327 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand