جمعه 01 تير 1397
 A novel needle trap sorbent based on carbon nanotube-sol–gel for 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri, Zahra Ayazi, Ali Aghakhani 
 ارائه شده به :    (1389/6/19) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 A Polypyrrole-Based Sorptive Microextraction Coating for Preconcentration of Malathion from Aquatic Media 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri • Ali Aghakhani • Zahra Ayazi • Mahdiar Khakinezhad 
 ارائه شده به :    (1389/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Chromatographia 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 A sol-gel-based amino functionalized fiber for immersed solid-phase microextraction 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri , Zahra Ayazi, Esmaeil Babanezhad 
 ارائه شده به :    (1388/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Microchemical Journal 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Conductive polymer-based microextraction methods: A review 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheria, Zahra Ayazi, Mehrnoush Naderi 
 ارائه شده به :    (1391/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Analytica Chimica Acta 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Chemically bonded carbon nanotubes on modified gold substrate as novel unbreakable solid phase microextraction fiber 
  نویسندگان مقاله:    
 ارائه شده به :    (1390/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Microchim Acta 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Electrospun composite of polypyrrole-polyamide as a micro-solid phase extraction sorbent 
  نویسندگان مقاله:    
 ارائه شده به :    (1390/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Anal Bioanal Chem 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Multiresidue determination of pesticides from aquatic media using polyaniline 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri, Noshin Alipour, Zahra Ayazi 
 ارائه شده به :    (1391/6/19) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Novel unbreakable solid-phase microextraction fiber by electrodeposition of silica sol–gel on gold 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri, Habiballah Sistani, Zahra Ayazi 
 ارائه شده به :    (1389/6/19) 
 عنوان ژورنال:   journal of separation science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Polypyrrole/polyamide electrospun-based sorbent for microextraction in packed syringe of organophosphorous pesticides from aquatic samples 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri, Zahra Ayazi, Ali Aghakhani, Noshin Alipour 
 ارائه شده به :    (1390/6/19) 
 عنوان ژورنال:   journal of Separation Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Polypyrrole nanowires network for convenient and highly efficient microextraction in a packed syringe 
  نویسندگان مقاله:   Habib Bagheri, Zahra Ayazi 
 ارائه شده به :    (1389/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Analytical Methods 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand