يكشنبه 24 دي 1385

کریم آزالی علمداری (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی
گروه: تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
کریم  آزالی علمداری