سه شنبه 08 مهر 1399
 مدلسازي و کنترل UPFC به منظور کاهش نوسانات سيستم قدرت 
 تاریخ دفاعیه:    1388/4/20  
 نام دانشجو:   احمد هاشمي 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت  
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 طراحي بهينه پارامترهاي PSS در سيستمهای قدرت با روشهای هوشمند 
 تاریخ دفاعیه:    1388/7/19  
 نام دانشجو:   صفر عباسی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 کنترل و مدلسازي ديناميکي سيستمهای انتقال انرژي جريان مستقيم 
 تاریخ دفاعیه:    1388/6/14  
 نام دانشجو:   ناصر طاهري حسن آباد 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 کنترل و مدلسازي ديناميکي کنترلر ميان خط سيلان توان 
 تاریخ دفاعیه:    1388/6/16  
 نام دانشجو:   عبدالرحيم کمي 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسي عملکرد ترانسفور ماتورهای الکترونيک قدرت 
 تاریخ دفاعیه:    1389/6/17  
 نام دانشجو:   ابراهیم سالاری 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 طراحي و ساخت بازيابنده ديناميکي ولتاژ با استفاده از ترکيبات اينورتر چند سطحه 
 تاریخ دفاعیه:    1389/11/18  
 نام دانشجو:   امیررضا خدایی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 کنترل نيروگاه های بادي بر اساس ژنراتورهای القايي از دو سو تغذيه شده 
 تاریخ دفاعیه:    1389/11/19  
 نام دانشجو:   علی رضا دهقان زاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 بهره برداري از سيستمهای مديريت انرژي الکتريکي توزيع يافته 
 تاریخ دفاعیه:    1387/10/28  
 نام دانشجو:   فائزه رجبي 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 بکار گيري نرم افزارهای هوشمند در کنترل و بهره برداري از سيستمهای قدرت 
 تاریخ دفاعیه:    1388/9/21  
 نام دانشجو:    مرتضايي 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده است

 طراحي و ساخت يک اينورتر چند سطحه جهت بکارگيري در DSTATCOM 
 تاریخ دفاعیه:    1389/7/19  
 نام دانشجو:   عطا اله مخبر دوران 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق-قدرت 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی | ،  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand