دوشنبه 18 دي 1385
 دینامیک سیستمهای قدرت 1 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق  
فایلی آپلود نشده است
 الکترونیک قدرت 1و2 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 شبکه های عصبی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
  طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 مباحث ویژه(کیفیت توان-کنترل بهینه) 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 مباحث ویژه (شناسایی سیستم-کنترل تطبیقی) 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 مدارهای الکتریکی 1 و 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 الکترونیک صنعتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 ماشینهای الکتریکی 1و2و3 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 کنترل صنعتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand