پنجشنبه 31 خرداد 1397
 نگارش مسئولانه در گفتمان فلسفی غرب و نظام های سیاسی برآمده از آن 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهرام بهین 
 ارائه شده به :    (1393/5/20) 
 عنوان ژورنال:   اطلاعات سیاسی-اقتصادی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 رقصی میانه میدان 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهرام بهین 
 ارائه شده به :    (1393/5/20) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم انسانی دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 فلسفه ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهرام بهین 
 ارائه شده به :    (1393/5/20) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش زبان های خارجی، دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 A Linguistic Account of the Protagonist’s Development in The Grapes of Wrath 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهرام بهین؛ زهرا صادقی 
 ارائه شده به :    (1393/5/20) 
 عنوان ژورنال:   The Journal of Applied Linguistics 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 A Study of Language and Power in Persian Workplace Discourse with a Focus on Forms of Address and Politeness Strategies 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهرام بهین؛ الهه شکاری 
 ارائه شده به :    (1393/5/20) 
 عنوان ژورنال:   Mediterranean Journal of Social Sciences 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 از مدرنیسم به پست مدرنیسم 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهرام بهین 
 ارائه شده به :    (1393/5/20) 
 عنوان ژورنال:   اطلاعات سیاسی-اقتصادی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand