سه شنبه 06 فروردين 1398
  • انتظاری، علیرضا ؛ اسماعیلی، جمشید (1390)، " بررسی منحنی تنش ـ کرنش بتن سبک سازه­ای"، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.
  • انتظاری، علیرضا ؛ اسماعیلی، جمشید (1389)، " بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه­ای"، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.
  • انتظاری، علیرضا ؛ اسماعیلی، جمشید (1389)، " بررسی توزیع تنش و مقاومت خمشی بتن سبک سازه­ای"، مجله تحقیقات بتن.
  • انتظاری، علیرضا ؛ اسماعیلی، جمشید (1389)، " بررسی اثر سنگدانه­های سبک روی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه­ای تهیه شده با اسکوریا و پومیس"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد.
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand