دوشنبه 26 آذر 1397
 عنوان سمینار:    European Cooperation in Science and Technology 818  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , Bari - Italy  
تاریخ برگزاری:1382/6/5 - 1392/6/5
 عنوان مقاله:   Laboratory study of susceptibility of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) to some geographical isolates of Entomopathogenic nematodes.  
  نویسندگان مقاله:    Eivazian Kary, N. and Niknam, G.  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    18th Iranian Plan Protection Congress  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   Entomology Soc IRAN , Hamedn - Islamic Republic Of Iran  
تاریخ برگزاری:1386/6/5 - 1386/6/5
 عنوان مقاله:   Morphology and Molecular Characterization of Entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora Poinar 1976 (Nematoda, Rhabditida) strains from the north-west of Iran.  
  نویسندگان مقاله:    Eivazian Kary, N., Mohammadi, S.A. Moghaddam, M. and Niknam, G.  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    18th Iranian Plant Protection Congress  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:   دانشگاه همدان , Hamadan - IRAN  
تاریخ برگزاری:1386/6/15 - 1386/6/20
 عنوان مقاله:   First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema bicornutum  
  نویسندگان مقاله:    Eivazian Kary, N., Mohammadi, S.A. Moghaddam, M. Nikdel, M. and Niknam, G.  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    THE 6TH ASIA-PACIFIC CONGRESS OF ENTOMOLOGY (APCE 2009) in Health, Agriculture and Environment  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , October 18-22, 2009 Beijing, China -  
تاریخ برگزاری:1386/6/20 - 1386/6/25
 عنوان مقاله:   Morphometrics and Molecular characterization of seventeen isolates of entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora Poinar 1976 (Nematoda, Rhabditida) from the north-west of Iran. 
  نویسندگان مقاله:    Eivazian Kary, N., Nikdel, M., Niknam, G. and Griffin, C.T.  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    International congress on Biological Invesions (ICBI 2009) China  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , - China  
تاریخ برگزاری:1386/6/20 - 1386/6/25
 عنوان مقاله:   Morphometric and Molecular study of Entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae from North-west of Iran. 
  نویسندگان مقاله:    Mohammadi, M., Eivazian Kary, N., Niknam, G and Nikdel, M. 
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    International congress on Biological Invesions (ICBI 2009) China.  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , - China  
تاریخ برگزاری:1386/6/20 - 1386/6/25
 عنوان مقاله:   Identification of Entomopathogenic nematodes from Heterorhabditis and Steinernema using morphology, morphometric and PCR-RFLP pattern of ITS-rDNA from North-west of Iran 
  نویسندگان مقاله:    Eivazian Kary, N., Niknam, G. and Nikdel, M.  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    International congress on Biological Invesions (ICBI 2009) China  
 نوع سمینار:   کنفرانس بین المللی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , - China  
تاریخ برگزاری:1386/6/20 - 1386/6/25
 عنوان مقاله:   Morphology and molecular characterisation of Steinernema carpocapsae (Weiser, 1955) (Nematoda: Rhabditida) from Iran.  
  نویسندگان مقاله:    Eivazian Kary, N., Niknam, G. and Griffin, C.T.  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    18th Iranian Plant Protection Congress  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , Hamadan - Iran  
تاریخ برگزاری:1385/6/20 - 1385/6/25
 عنوان مقاله:   Study on the life cycle of two entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora at four various temperatures.  
  نویسندگان مقاله:    Ebrahimi L, Niknam G, Eivazian N, Nikdel M  
فایلی آپلود نشده است
 عنوان سمینار:    18th Iranian Plant Protection Congress  
 نوع سمینار:   کنفرانس ملی 
 سمت من :    سخنران 
 برگزار کننده سمینار:    , -  
تاریخ برگزاری:1392/6/25 - 1392/6/25
 عنوان مقاله:   Evaluation of pathogenicity of four endemic and four exotic population of entomopathogenic nematodes against bollworm, Helicoverpa armigera under laboratory conditions. 
  نویسندگان مقاله:    Ebrahimi L, Niknam G, Nikdel M. and Eivazian N,  
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand