دوشنبه 04 شهريور 1398
  • استفاده از صفات ریختی و داده های مولکولی در تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی
    • استفاده از نماتودهای بیمارگر حشرات در برنامه های مدیریت آفات IPM
      کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
      Powered By : Didgah Roshan Sahand