دوشنبه 26 آذر 1397
 MORPHOMETRICS AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF NEW ISOLATE OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODE, HETERORHABDITIS BACTERIOPHORA POINAR, 1976 (NEMATODA, RHABDITIDA) FROM THE NORTH OF IRAN. 
  نویسندگان مقاله:   Eivazian Kary, N.  
 ارائه شده به :    (1389/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool.  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال ، صفحات 1075-1084
  
  A survey of entomopathogenic nematodes of the families Steinernematidae and Heterorhabditidae (Nematoda: Rhabditida) from north-west of Iran 
  نویسندگان مقاله:    
 ارائه شده به :    (1386/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Nematology  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 11 شماره ژورنال 1 ، صفحات 107-116
فایلی آپلود نشده است
  
  
  نویسندگان مقاله:   Eivazian Kary, N., Mohammadi, S.A. Moghaddam, M. Nikdel, M. and Niknam, G.  
 ارائه شده به :    (1389/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Entomological Society of Iran 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 20 شماره ژورنال 2 ، صفحات 25-34
  
 Laboratory study of susceptibility of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) to some geographical isolates of Entomopathogenic nematodes. 
  نویسندگان مقاله:   Eivazian Kary, N., Dastjerdi, H.R., Mohammadi, D., Afghahi,  
 ارائه شده به :    (1390/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool.  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 3 ، صفحات 372-379
  
 Diversity of entomopathogenic nematodes (Nematoda:Steinernematidae, Heterorhabditidae) from Arasbaran forests and rangelands in the north-west of Iran. 
  نویسندگان مقاله:   Nikdel, M., Ninknam, G. Griffin, C.T., and Eivazian Kary, N.  
 ارائه شده به :    (1389/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Nematology  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 11 شماره ژورنال 1 ، صفحات 107-116
  
 First report of an entomopathogenic nematode, Steinernema kraussei (Rhabditida, Steinernematidae) from Iran. . 
  نویسندگان مقاله:   Nikdel, M.; G. Niknam, and N. Eivazian kary 
 ارائه شده به :    (1390/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Entomological Society of Iran 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 30 شماره ژورنال 2 ، صفحات 39-51
  
 MOLECULAR IDENTIFICATION OF IRANIAN ISOLATES OF THE GENUS PHOTORHABDUS AND XENORHABDUS (ENTEROBACTERIACEAE) BASED ON 16S rRNA. 
  نویسندگان مقاله:   Agazadeh, M. Mohammadi. D. and Eivazian Kary. N.  
 ارائه شده به :    (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال Mun. Ent. Zool. شماره ژورنال 2 ، صفحات 722-729
  
 DISTRIBUTION OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES OF THE FAMILIES STEINERNEMATIDAE AND HETERORHABDITIDAE IN POTATO FIELDS IN NORTH-WEST IRAN (NEMATODA: RHABDITIDA) 
  نویسندگان مقاله:   Agazadeh, M. Mohammadi. D. and Eivazian Kary. N.  
 ارائه شده به :    (1389/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool.  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 2 ، صفحات 758-763
  
 Laboratory study of Susceptibility of Helicoverpa armigera (Hubner) to three species of entomopathogenic nematodes.  
  نویسندگان مقاله:   Eivazian Kary, N., Mohammadi, D., Omrani, M., Afghahi, S., Rafiee Dastjerdi, H., Golizadeh, A., Morshedloo, M.R. And Shirzad, A. 
 ارائه شده به :    (1391/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool.  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 7 شماره ژورنال 1 ، صفحات 372-379
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand