سه شنبه 04 تير 1398
 مطالعه اثرات كشندگي وغيركشندگي حشره¬كش¬هاي ایندوکساکارب و تیاکلوپرید روی بيد سيب¬زمينی Phthorimaea operculella (Zeller) 
 تاریخ دفاعیه:    1391/11/27  
 نام دانشجو:   صمد افقهی  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی کشاورزی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    محقق اردبیلی | ایران ، اردبیل  
فایلی آپلود نشده است

 The possibility of biological control of Colorado potato beetle,Leptinotarsa decemlineata (Chrysomelidae) by two entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora under 
 تاریخ دفاعیه:    1388/6/27  
 نام دانشجو:   Laleh Ebrahimi 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   Agricultural Entomology 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    Tabriz University | Iran ،  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی تنوع ژنتیکی گندم های نان بهاره توسط مارکرهای مولکولی ISSR 
 تاریخ دفاعیه:    1390/12/28  
 نام دانشجو:   مهران واحدی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand