جمعه 03 اسفند 1397
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 33 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 28)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 82 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 39)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 44)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 20 )
ادبیات و علوم انسانی - گروه ها
زبان و ادبیات انگلیسی ( تعداد اساتید: 12)
زبان و ادبیات عربی ( تعداد اساتید: 12)
زبان و ادبیات فارسی ( تعداد اساتید: 9)
جستجو در لیست اساتید: