سه شنبه 12 فروردين 1399
دانشکده ها:
ادبیات و علوم انسانی ( تعداد اساتید: 33 )
الهیات و معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 29)
علوم پایه ( تعداد اساتید: 84 )
علوم تربیتی و روانشناسی ( تعداد اساتید: 41)
فنی و مهندسی ( تعداد اساتید: 49)
کشاورزی ( تعداد اساتید: 20 )
الهیات و معارف اسلامی - گروه ها
ادیان و عرفان ( تعداد اساتید: 3)
علوم قرآن و حدیث ( تعداد اساتید: 5)
فقه و حقوق اسلامی ( تعداد اساتید: 8)
فلسفه و حکمت اسلامی ( تعداد اساتید: 8)
معارف اسلامی ( تعداد اساتید: 4)
جستجو در لیست اساتید:
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand
Login required

Login required

Login to gateProtect User-Authentication is required before accessing the page: https://192.168.10.5:443/.