پنجشنبه 31 خرداد 1397
-اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت سرویس والیبال ( با تاکید بر تلفیق تمرینات مسدود و تصادفی)
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand