پنجشنبه 31 خرداد 1397
 نقش رقابت برای آهن در کنترل عامل مرگ گیاهچه لوبیا Rhizoctonia solani (Kühn) با سودوموناس های فلورسنت 
  نویسندگان مقاله:   شریفی ر . احمدزاده م. شریفی تهرانی ع. و فلاح زاده و.  
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم و صنایع کشاورزی مشهد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 22 ، صفحات 183-195
فایلی آپلود نشده است
  
 مطالعه تنوع ژنتیکی سودوموناس های فلورسنت جدا شده از مزارع گندم با قابلیت کنترل Gaeumannomyces graminis var. tritici، عامل بیماری پاخوره گندم. 
  نویسندگان مقاله:    شیرزاد ا. فلاح زاده و. پژوهنده م. علیزاده ع. 
 ارائه شده به :    1393 (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانش گیاهپزشکی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Screening systemic resistance inducing fluorescent pseudomonads for control of bacterial blight of cotton caused by Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum 
  نویسندگان مقاله:    Fallahzadeh V., Ahmadzadeh M., Sharifi R 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of plant pathology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 91 ، صفحات 731-738
فایلی آپلود نشده است
  
 Application of rhizobacteria for induction of systemic resistance to bacterial blight of cotton caused by Xanthomonas campestris pv. malvacearum by fluorescent pseudomonads of rhizosphere 
  نویسندگان مقاله:    Fallahzadeh V., Ahmadzadeh M., Marefat A., Ghazanfary K.  
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Plant Protection Research 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 4 ، صفحات 416-420
فایلی آپلود نشده است
  
 The Receptor-like Protein ReMAX of Arabidopsis thaliana Detects the novel MAMP emax from Xanthomonas 
  نویسندگان مقاله:    Jehle AK., Lipschis M., Albert M., Fallahzadeh-Mamaghani V., Fürst U., Mueller K. and Felix G. 
 ارائه شده به :    (0/0/3013) 
 عنوان ژورنال:   Plant Cell 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 25 شماره ژورنال 2330-2340 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand