سه شنبه 08 مهر 1399
 تأثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی ایران بر تعهد سازمانی آنها 
  نویسندگان مقاله:   حسین پورسلطانی، رسول فرجی، رضا اندام 
 ارائه شده به :    (1389/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نشریه مدیریت ورزشی (حرکت) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 6 ، صفحات 152-137
  
 ارتباط رضایت شغلی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهای منتخب ایران با ویژگی های فردی 
  نویسندگان مقاله:   حسین پورسلطانی، رسول فرجی، رضا اندام 
 ارائه شده به :    (1389/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 7 ، صفحات 106-93
  
 ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی استانهای ایران بر اساس مدل (EFQM) 
  نویسندگان مقاله:   رسول فرجی حسین پورسلطانی 
 ارائه شده به :    (1390/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 9 ، صفحات 192-177
  
 رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهای منتخب ایران 
  نویسندگان مقاله:   حسین پورسلطانی رضا اندام رسول فرجی 
 ارائه شده به :    (1391/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات 68-55
  
 بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل سِروکوال (مطالعه موردی دانشگاه گیلان) 
  نویسندگان مقاله:   رمضانیان، محمدرحیم؛ فرجی، رسول؛ خوشنویس، فرهاد؛ دانش ثانی، کاظم 
 ارائه شده به :    (1392/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مدیریت و توسعه ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات 65-83
فایلی آپلود نشده است
  
 ارتباط بین سبک های رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس تئوری X و Y مک گریگور 
  نویسندگان مقاله:   پورسلطانی، حسین؛ فرجی، رسول؛ الهیاری، محبوبه 
 ارائه شده به :    (1391/0/0) 
 عنوان ژورنال:   دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 4 ، صفحات 85-73
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی و تحليل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 
  نویسندگان مقاله:   خلیل زاده، منصور؛ فرجی، رسول؛ یاوری، یوسف؛ قهرمانی، مهری 
 ارائه شده به :    (1392/0/0) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علوم ورزش 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 5 ، صفحات 56-29
فایلی آپلود نشده است
  
 مطالعه انگیزه های فعالیت بدنی جامعه دانشگاهی ایران 
  نویسندگان مقاله:   فرجی، رسول؛ لطیفی، حجت الله؛ منصور صادقی، منیژه 
 ارائه شده به :    (1393/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 7 ، صفحات 115-99
فایلی آپلود نشده است
  
 شيوه هاي افزايش گرايش دانش آموزان به درس تربيت‌بدني و ارتقاي كيفي ساعت درس تربيت بدني در مدارس پسرانه راهنمايي استان كهکيلويه و بويراحمد 
  نویسندگان مقاله:   پورسلطانی زرندی، حسین؛ فراهانی، ابوالفضل؛ الیاسی، حمداله؛ فرجی، رسول 
 ارائه شده به :    (1391/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات مدیریت ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 پذیرفته شده برای چاپ 
 اولویت بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 
  نویسندگان مقاله:   همتی نژاد، مهرعلی؛ تیلور، تریسی؛ قلی زاده، محمدحسن؛ فرجی، رسول 
 ارائه شده به :    (1393/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مدیریت ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 پذیرفته شده برای چاپ 


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand