دوشنبه 18 دي 1385
 electrophoretic deposition of titania nanoparticles in different alcohols: kinetics of deposition 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, M. Ghorbani 
 ارائه شده به :    (2011/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of the American Ceramic Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 94 شماره ژورنال ، صفحات 2354–2361
  
 stability of titania nanoparticles in different alcohols 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, M. Ghorbani 
 ارائه شده به :    (2012/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Ceramics International 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 38 شماره ژورنال ، صفحات 3893-3900
  
 electrophoretic deposition of titania nanoparticles: sticking parameter determination by an in situ study of the EPD kinetics 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi 
 ارائه شده به :    (2012/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of the American Ceramic Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 95 شماره ژورنال ، صفحات 3434–3440
  
 Electrophoretic deposition of hydroxyapatite–chitosan nanocomposite coatings in different alcohols 
  نویسندگان مقاله:   S. Mahmoodi, L. Sorkhi, M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi 
 ارائه شده به :    (2013/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Surface and Coating Technology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 216 شماره ژورنال ، صفحات 106–114
  
 Effect of triethanolamine on the electrophoretic deposition of hydroxyapatite nanoparticles in isopropanol 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi 
 ارائه شده به :    (2013/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Ceramics International 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 39 شماره ژورنال ، صفحات 7007-7013
  
 Effect of polyethylene glycol on the electrophoretic deposition of hydroxyapatite nanoparticles in isopropanol 
  نویسندگان مقاله:   Kuche Loghmani, M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi 
 ارائه شده به :    (2013/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Ceramics International 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 39 شماره ژورنال ، صفحات 7043-7051
  
 electrophoretic deposition of hydroxyapatite nanostructured coatings with controlled porosity 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, S. Loghmani, T. Shahrabi, Sh. Khanmohammadi 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of the European Ceramic Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 34 شماره ژورنال ، صفحات 97-106
  
 Effect of suspension medium on the electrophoretic deposition of hydroxyapatite nanoparticles and properties of obtained coatings 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Ceramics International 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 40 شماره ژورنال ، صفحات 3031–3039
  
 electrophoretic deposition of titania nanoparticles: wet density of deposits during EPD 
  نویسندگان مقاله:   M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi, Sh. Khanmohammadi 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Bulletin of Materials Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 37 شماره ژورنال ، صفحات 1039–1046
  
 electrophoretic deposition of chitosan in different alcohols 
  نویسندگان مقاله:   L. Sorkhi, M. Farrokhi-Rad, T. Shahrabi 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Coatings Technology and Reseach 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 11 شماره ژورنال ، صفحات 739–746
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand