سه شنبه 08 بهمن 1398
 Anti-symmetry consideration on the preservation of Entanglement of spin system  
  نویسندگان مقاله:   Mohammad ali fasihi 
 ارائه شده به :    (0/0/2015) 
 عنوان ژورنال:    Annals of Physics 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 364 شماره ژورنال 274 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Dynamical invariants for quantum control of four-level systems  
  نویسندگان مقاله:   Utkan Güngördü, Yidun Wan, Mohammad Ali Fasihi, Mikio Nakahara 
 ارائه شده به :    (2012/12/14) 
 عنوان ژورنال:    Phys. Rev. A 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 86 شماره ژورنال 062312 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Non-adiabatic Fast Control of Mixed States based on Lewis-Riesenfeld Invariant  
  نویسندگان مقاله:   Mohammad-Ali Fasihi, Yidun Wan, Mikio Nakahara 
 ارائه شده به :    (2012/1/26) 
 عنوان ژورنال:    J. Phys. Soc. Jpn  
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 81 (2012) 024007 شماره ژورنال 024007 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Hamiltonian Determination with Restricted Access in Transverse Field Ising Chain  
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Ali Fasihi, Shu Tanaka, Mikio Nakahara, Yasushi Kondo 
 ارائه شده به :    (2011/3/25) 
 عنوان ژورنال:    J. Phys. Soc. Jpn 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 80 شماره ژورنال 044002 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Generalized Grassmannian Coherent States For Pseudo-Hermitian n Level Systems 
  نویسندگان مقاله:   G. Najarbashi, M. A. Fasihi, H. Fakhri 
 ارائه شده به :    (2010/7/8) 
 عنوان ژورنال:    J. Phys. A: Math. Theor 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 43 شماره ژورنال 325301 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Optimal unambiguous discrimination of two finite-dimensional coherent states 
  نویسندگان مقاله:   M Rezaei, MR Rezapour, MA Fasihi 
 ارائه شده به :    (2009/3/12) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Quantum Information  
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 7 شماره ژورنال 2 ، صفحات 517-528
فایلی آپلود نشده است
  
 Geometry of Two-Qubit State and Intertwining Quaternionic Conformal Mapping Under Local Unitary Transformations  
  نویسندگان مقاله:   G. Najarbashi, S. Ahadpour, M. A. Fasihi, Y. Tavakoli 
 ارائه شده به :    (2007/5/30) 
 عنوان ژورنال:   J.Phy.A  
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 40 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 An approach to one-dimensional elliptic quasi-exactly solvable models 
  نویسندگان مقاله:   MA Fasihi, MA Jafarizadeh, M Rezaei  
 ارائه شده به :    (2008/7/1) 
 عنوان ژورنال:   Pramana journal of Physics 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 70 شماره ژورنال 4 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand