دوشنبه 18 دي 1385
 مکانیک آماری ‍‍پیشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   فیزیک 
فایلی آپلود نشده است
 مکانیک ثحلیلی 1 , 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   فیزیک