سه شنبه 20 آذر 1397
 ويژگيهاي سبكي منشآت قائم مقام فراهاني 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    مجلۀ کیهان فرهنگی (1374/11/31) 
 عنوان ژورنال:   مجلۀ کیهان فرهنگی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 روشهاي ترجمه و تطبيق آنها بر ترجمه هاي قرآن كريم 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه فردوسي مشهد (1381/3/31) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال بهار - تابستان شماره ژورنال 1- 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مفعول مطلق و معادل ساختاري آن 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    قم: مؤسسه (1379/5/23) 
 عنوان ژورنال:   بینات 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال تابستان شماره ژورنال 26 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش ساختار دستوري در ترجمۀ قرآن كريم ش.3، بهار 1383 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    تهران: انجمن استادان ادب فارسي (1388/2/23) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامۀ پژوهشهاي ادبي 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال بهار شماره ژورنال 3 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 طریقت تا حقیقت 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه تربيت معلم آذربايجان (1384/2/23) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامۀ دانشكدۀ ادبيات 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال بهار (سال2) شماره ژورنال 3 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 زلف و تعابير عارفانه و عاشقانۀ آن در ادب فارسي  
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه تبريز (1383/1/23) 
 عنوان ژورنال:   نشريۀ دانشكدة ادبيات 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال پاییز شماره ژورنال 192 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تحليل ماهيت شعر با مباني نظري عرفان 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه تربیت معلم آذربایجان (1385/1/23) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامۀ دانشكدة ادبيات 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال سال 2 شماره ژورنال 5 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 معنای عارف در عرفان نظري 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه پیام نور (1387/11/23) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامۀ پیک نور 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال زمستان (سال 6) شماره ژورنال 4 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 باژگویی و باژنمایی در غزلیات حافظ 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه کاشان (1386/1/23) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات عرفانی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 6 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نگاهی تازه به اصول و مبانی عرفان(از نظرگاه فلسفي،صوفيانه و شاعرانه) 
  نویسندگان مقاله:   حیدر قلی زاده 
 ارائه شده به :    دانشگاه کاشان (1387/9/31) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات عرفانی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال پاییز-زمستان شماره ژورنال 8 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand