پنجشنبه 14 دي 1385
 تأثیر قرآن بر ادبیات دوره فترت 
 تاریخ دفاعیه:    1390/11/8  
 نام دانشجو:   زهرا شریفی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی  
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 بازتاب زندگی مردم در شعر «محافظین»؛ احمد شوقی، خلیل مطران، حافظ ابراهیم 
 تاریخ دفاعیه:    1390/9/27  
 نام دانشجو:   نازیلا غلامی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی تطبیقی دیدگاه ها و تفکرات خیام و ایلیا ابوماضی در مورد مفهوم زندگی 
 تاریخ دفاعیه:    1390/12/14  
 نام دانشجو:   صدیقه جوادی آذر خیاوی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : مشاور
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 بازتاب اساطیر کهن در شعر معاصر عربی 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/23  
 نام دانشجو:   سرور یارانی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 داستان کوتاه در مصر 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/26  
 نام دانشجو:   معصومه محمدرحیمی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی مضامین و موضوعات نمایشنامه های منظوم احمد شوقی 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/29  
 نام دانشجو:   فوزیه بهرامی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 ظاهرة تجميد الرمز في الشعر العراقي المعاصر 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/24  
 نام دانشجو:    علی خالقی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی مضامین شعری نزار قبانی 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/18  
 نام دانشجو:   فهیمه علی بیگی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 بررسی نکات صرفی و نحوی در دیوان ابوتمام 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/24  
 نام دانشجو:   پریسا لطیفی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده است

 کربلا در شعر عربی (عصر عباسی) 
 تاریخ دفاعیه:    0/0/15  
 نام دانشجو:   ناهید محمدزاده 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
سمت : استاد راهنما
 دانشگاه:    شهید مدنی آذربایجان | ایران ، تبریز  
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand