پنجشنبه 14 دي 1385
 صرف و نحو1 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي  
فایلی آپلود نشده است
 صرف و نحو2 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات عربي 
فایلی آپلود نشده است
 مکالمه 1، 2، 3 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
فایلی آپلود نشده است
 آزمایشگاه 1، 2، 3 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
فایلی آپلود نشده است
 متون نظم و نثر دروه انحطاط 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
فایلی آپلود نشده است
 متون نظم و نثر عربی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی 
فایلی آپلود نشده است
 انشا1، 2، 3 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 صرف و نحو عربی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات فارسی 
فایلی آپلود نشده است
 ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
فایلی آپلود نشده است
 متون عباسی 1، 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عربی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand