دوشنبه 28 خرداد 1397
 شبکه های کامپیوتری 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 شبکه های کامپیوتری 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 مهندسی نرم افزار 1 و 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 ساختمان و زبان ماشین (اسمبلی) 
 دانشگاه:   دانشگاههای علمی کاربردی و غیر انتفاعی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 طراحی الگوریتم ها 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 پایگاه داده ها 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 برنامه سازی مقدماتی و پیشرفته ++C و پاسکال 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق علمی و فنی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 مهندسی فناوری اطلاعات 1 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است
 نرم افزارهای ریاضی (MATLAB) 
 دانشگاه:   دانشگاههای علمی کاربردی و آزاد 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand