چهارشنبه 30 خرداد 1397
 تاثیر تیمارهای مختلف اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicon escolentum L.) و کاهو (Lactuca sativa L.).  
  نویسندگان مقاله:   جان¬محمدی، م.، مرادی، پ.، محمدی، ح. و شریف¬زاده، ف.  
 ارائه شده به :    مجله پزوهش در علوم کشاورزی (1386/6/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله پزوهش در علوم کشاورزی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 1 ، صفحات 37-45
فایلی آپلود نشده است
  
 Relationships between grain yield and flag leaf chlorophyll contents of Iranian wheat cultivars under drought stress and non-stress conditions 
  نویسندگان مقاله:   Esmailpour Jahromi, M., Ahmadi, A., Joudi, M., and Mohammadi, H.  
 ارائه شده به :    Athens, Greece (1389/6/3) 
 عنوان ژورنال:   5th Annual International Symposium on Environment 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Comparison of fructan dynamics in two wheat cultivars with different capacities of accumulation and remobilization under drought stress 
  نویسندگان مقاله:   and W, Van den EndeJoudi, M., A, Ahmadi., V, Mohammadi., A, Abbasi., R, Vergauwen., H, Mohammadi.,  
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Physiologia Plantarum 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 144 شماره ژورنال 1 ، صفحات 1-12
فایلی آپلود نشده است
  
 Study of Osmotic Priming Effects on Wheat (Triticum aestivum) Germination in Different Temperatures and Local Seed Masses 
  نویسندگان مقاله:   Sharifzadeh, F., Heidari Zolleh, H., Mohammadi, H. and Janmohammadi, M.  
 ارائه شده به :    Journal of agronomy (1385/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Journal of agronomy  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 4 ، صفحات 647-650
فایلی آپلود نشده است
  
 Response of Canola (Brassics napus) Cultivars to Rate and Split Application of Nitrogen Fertilizer 
  نویسندگان مقاله:   Faramarzi, A., Barzegar, A., Heidari Zolleh, H., Mohammadi, H., Ardakani, M. R. and Normohammadi, G.  
 ارائه شده به :    Australian Journal of Basic and Applied Sciences (1388/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Australian Journal of Basic and Applied Sciences 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 3 ، صفحات 2030-2037
فایلی آپلود نشده است
  
 Effects of Nitrogen and ABA Application on Basal and Distal Kernel Weight of Wheat 
  نویسندگان مقاله:   H. Mohammadi, A. Ahmadi, J. C. Yang, F. Moradi, Z. Wang, A. Abbasi, and K. Poustini 
 ارائه شده به :    Journal of Agricultural Science and Technology (1392/6/1) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Agricultural Science and Technology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 15 شماره ژورنال 1 ، صفحات 889-900
فایلی آپلود نشده است
  
 ارزیابی صفات مهم برای بهبود عملکرد گندم تحت تنش خشکی 
  نویسندگان مقاله:   محمدی ح.، احمدی، ع.، مرادی، ف.، عباسی، ع.، پوستینی، ک.، جودی، م. و فاتحی، ف 
 ارائه شده به :    مجله علوم گیاهان زراعی ایران (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم گیاهان زراعی ایران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 42 شماره ژورنال 2 ، صفحات 385-373
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی تجمع و آزادسازی مواد فتوسنتزی ساقه در ارقام زراعی گندمهای ایران تحت شرایط فاریاب و تنش خشکی 
  نویسندگان مقاله:   جودی، م.، احمدی، ع.، محمدی، و.، عباسی، ع. و محمدی، ح.  
 ارائه شده به :    مجله علوم گیاهان زراعی ایران (1389/8/20) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم گیاهان زراعی ایران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 41 شماره ژورنال 2 ، صفحات 328-315
فایلی آپلود نشده است
  
 تاثیر تنش خشکی بر تغییرات هورمونی و کربوهیدراتهای دانه در حال نمو دو رقم گندم  
  نویسندگان مقاله:   حمید محمدی، فواد مرادی، علی احمدی، علیرضا عباسی و کاظم پوستینی 
 ارائه شده به :    مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی (1390/10/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 3 ، صفحات 139-155
فایلی آپلود نشده است
  
 Root Nitrogen Remobilization and Ion Status of Two Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars in Response to Salinity Stress 
  نویسندگان مقاله:   Mohammadi, H., Poustini, K. and Ahmadi, A. 
 ارائه شده به :    Journal of agronomy and crop science (1387/6/13) 
 عنوان ژورنال:   Journal of agronomy and crop science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 194 شماره ژورنال 1 ، صفحات 126–134
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand