چهارشنبه 30 خرداد 1397
 فیزیولوژی گیاهی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی کشاورزی و گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 اکولوژی گیاهان زراعی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 تولید گیاهان زراعی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی کشاورزی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوزی علفهای هرز و علفکش¬ها 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 زراعت تکمیلی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 زیست شناسی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی کشاورزی 
فایلی آپلود نشده است
 بیوشیمی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand