پنجشنبه 31 خرداد 1397
 شبکه های عصبی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 انتشار امواج رادیویی 
 دانشگاه:   تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
 روشهای عددی در الکترومغناطیس 
 دانشگاه:   تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 نانو ساختار ها در الکترومغناطیس 
 دانشگاه:   تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 سازگاری الکترومغناطیسی 
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
 الکترومغناطیس 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 ریاضی مهندسی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی برق 
فایلی آپلود نشده است
 هوش مصنوعی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی فناوری اطلاعات 
فایلی آپلود نشده است
 انتقال داده 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   دبیری الکترونیک 
فایلی آپلود نشده است
 مدارهای مخابراتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   دبیری الکترونیک 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand