دوشنبه 18 دي 1385

جابر جهان‌بين سردرودي (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: علوم پایه
گروه: شیمی فیزیک
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان