چهارشنبه 13 دي 1385
 Simultaneous derivatization and microextraction of parabens in different matrices followed by GC‑FID 
  نویسندگان مقاله:   Mir Ali Farajzadeh, Elnaz Marzi Khosrowshahi, Leila Khoshmaram 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of the Iranian Chemical Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 12 شماره ژورنال ، صفحات 1061–1069
فایلی آپلود نشده است
  
 Determination of widely used non steroidal anti inflammatory drugs in biological fluids using simultaneous derivatization and air assisted liquid–liquid microextraction followed by gas chromatography– 
  نویسندگان مقاله:   Mir Ali Farajzadeh, Hassan Nasrollahpour, Mohammad Reza Afshar Mogaddam, Leila Khoshmaram 
 ارائه شده به :    (2016/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of the Iranian Chemical Society 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 13 شماره ژورنال ، صفحات 289–298
فایلی آپلود نشده است
  
 Extraction and preconcentration of residual solvents in pharmaceuticals using dynamic headspace–liquid phase microextraction and their determination by gas chromatography–flame ionization detection 
  نویسندگان مقاله:   Mir Ali Farajzadeh, Hamideh Dehghani, Adeleh Yadeghari, Leila Khoshmaram 
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Biomedical Chromatography  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 13 شماره ژورنال ، صفحات e3788
فایلی آپلود نشده است
  
 Combination of dispersive solid phase extraction and dispersive liquid– liquid microextraction for extraction of some aryloxy pesticides prior to their determination by gas chromatography 
  نویسندگان مقاله:   Mir Ali Farajzadeh, Adeleh Yadeghari, Leila Khoshmaram 
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Microchemical Journal 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 131 شماره ژورنال ، صفحات 182–191
فایلی آپلود نشده است
  
 Magnetic solid phase extraction using Fe3O4@SiO2@C8 nanoparticles performed in a narrow-bore tube followed by dispersive liquid–liquid microextraction for extraction and preconcentration of nine pesti 
  نویسندگان مقاله:   Mir Ali Farajzadeh, Adeleh Yadeghari and Leila Khoshmaram 
 ارائه شده به :    (2018/0/0) 
 عنوان ژورنال:   New Journal of Chemistry 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 42 شماره ژورنال ، صفحات 6215--6224
فایلی آپلود نشده است
  
 Air-assisted liquid-liquid extraction coupled with dispersive liquid-liquid microextraction and a drying step for extraction and preconcentration of some phthalate esters from edible oils prior to the 
  نویسندگان مقاله:   Leila Khoshmaram, Hossein Abdolmohammad-Zadeha, ElhamGhaffarzadeh 
 ارائه شده به :    (2018/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Separation Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand