دوشنبه 26 آذر 1397
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [ - ]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
شماره تلفن دفتر :
04124327500 - 2066
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:
دانشگاه شهید مدنی 2 [ تبریز - ایران]
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، گروه گیاهپزشکی
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand