شنبه 05 بهمن 1398
 Energy exchange in strongly coupled plasmas with electron drift 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi and M. Ghorbanalilu 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Self-similar and diffusive expansion of nonextensive plasmas 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Hydrodynamic Limit of Wigner-Poisson Kinetic Theory: Revisited 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Minimal dielectric polarization stopping power in white dwarfs 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    Springer (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Astrophysics and Space Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Envelope excitations in nonextensive plasmas with warm-ions 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    Elsevier Science (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Physics Letters A 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Electrostatic rogue-waves in relativistically degenerate plasmas 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Generalized charge screening in relativitic Thomas-Fermi model 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (1393/7/15) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Physical interpretation of Jeans instability in quantum plasmas 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (1393/6/2) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Large-amplitude solitons in gravitationally balanced quantum plasmas 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghnajoughi 
 ارائه شده به :    American Institute of Physics (1393/5/16) 
 عنوان ژورنال:   Physics of Plasmas 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 Quantum stream instability in coupled two-dimensional plasmas 
  نویسندگان مقاله:   M. Akbari-Moghanjoughi 
 ارائه شده به :    Institute of Physics (1393/4/17) 
 عنوان ژورنال:   Physica Scripta 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
1 2 3 4 5 6 7 بعدی


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand