چهارشنبه 22 آبان 1398
 A new PVC-Activated charcoal Fiber Coated on Silver Wire; Application in determination of n-Alkanes in the headspace of soil samples by SPME-GC 
  نویسندگان مقاله:   farajzadeh/Matin 
 ارائه شده به :    (1380/6/1) 
 عنوان ژورنال:   Anal. Sci. (2002)  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 18 شماره ژورنال ، صفحات 77
فایلی آپلود نشده است
  
 Semi micro solvent extraction as a rapid and efficient preconcentration technique for the determination of n-Alkanes in oil-contaminated water and soil samples by capillary Gas Chromatography 
  نویسندگان مقاله:   Farajzadeh/Matin 
 ارائه شده به :    (1380/6/1) 
 عنوان ژورنال:   chromatographia 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 55 شماره ژورنال ، صفحات 225
فایلی آپلود نشده است
  
 Mathematical representation of analytes capacity factor in binary solvent mobile phases using the Jouyban-Acree model 
  نویسندگان مقاله:   . Jouyban, A. A. Matin  
 ارائه شده به :    (1392/6/19) 
 عنوان ژورنال:   Die Pharmazie 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 60 شماره ژورنال ، صفحات 827
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand