دوشنبه 28 خرداد 1397
 STUDY OF COTTON BOLLWORM, HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) USING DYAR’S RULE 
  نویسندگان مقاله:   Davoud Mohammadi, Reza Farshbaf Pour Abad, Mohammad Reza Rashidi and S. Abolghasem Mohammadi 
 ارائه شده به :    (1386/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 1 ، صفحات 216-224
فایلی آپلود نشده است
  
 MORPHOLOGICAL DIFFERENCES IN METATHORACIC GLANDS OF DIFFERENT POPULATIONS OF SUNN PEST, EURYGASTER INTEGRICEPS PUT. (HETEROPTERA: SCUTELLERIDAE) 
  نویسندگان مقاله:   Sheida Hassani, Reza Farshbaf Pour Abad, Morteza Movahedi Fazel and Davoud Mohammadi 
 ارائه شده به :    (1386/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 1 ، صفحات 266-269
فایلی آپلود نشده است
  
 CONTROL OF GARLIC FLY, DELIA SP. (DIPTERA: ANTHOMYIIDAE) AUTUMN GENERATION BY MEANS OF SEED COATING PESTICIDE 
  نویسندگان مقاله:   Samad Khaghaninia, Reza Farshbaf Pourabad and Davoud Mohammadi 
 ارائه شده به :    (1386/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 2 ، صفحات 493-497
فایلی آپلود نشده است
  
 ACTIVITY AND SOME PROPERTIES OF HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER AND SPODOPTERA EXIGUA HÜBNER (LEP.: NOCTUIDAE) MIDGUT PROTEASE 
  نویسندگان مقاله:   D. Mohammadi, R. Farshbaf Pour Abad, M. R. Rashidi and S. A. Mohammadi 
 ارائه شده به :    (1386/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 2 ، صفحات 697-705
فایلی آپلود نشده است
  
 EFFICACY OF SOME GEOGRAPHICAL ISOLATES OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES AGAINST LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (SAY) (COL.: CHRYSOMELIDAE)  
  نویسندگان مقاله:   Naser Eivazian Kary, Hooshang Rafiee Dastjerdi, Davoud Mohammadi and Samad Afghahi 
 ارائه شده به :    (1386/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال Supp ، صفحات 1066-1074
فایلی آپلود نشده است
  
 Response to Tissue Culture in Four Canola Cultivars through Hypocotyl Explants  
  نویسندگان مقاله:   AliReza Tarinejad, Parwiz Nezami, Dawoud Mohammadi and Mehran jafari 
 ارائه شده به :    (1392/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 9 ، صفحات 760-767
فایلی آپلود نشده است
  
 EVALUATION OF EFFECTS OF DIFFERENT EXPERIMENTAL COMPOUNDS ON MIDGUT LIPASE ACTIVITY IN GALLERIA MELLONELLA L. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) 
  نویسندگان مقاله:   Eslam Alipour, Reza Farshbaf Pour Abad, Mostafa Valizadeh and Davoud Mohammadi 
 ارائه شده به :    (1392/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 8 شماره ژورنال 1 ، صفحات 167-174
فایلی آپلود نشده است
  
 DISTRIBUTION OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES OF THE FAMILIES STEINERNEMATIDAE AND HETERORHABDITIDAE IN POTATO FIELDS IN 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Agazadeh, Davoud Mohammadi and Naser Eivazian Kary 
 ارائه شده به :    (1390/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool. 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 2 ، صفحات 758-763
فایلی آپلود نشده است
  
 MOLECULAR IDENTIFICATION OF IRANIAN ISOLATES OF THE GENUS PHOTORHABDUS AND XENORHABDUS (ENTEROBACTERIACEAE) BASED ON 16S rRNA 
  نویسندگان مقاله:   Mohammad Agazadeh, Davoud Mohammadi and Naser Eivazian Kary 
 ارائه شده به :    (1390/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Mun. Ent. Zool 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 2 ، صفحات 772-779
فایلی آپلود نشده است
  
 Faunistic study on the hover flies (Diptera: Syrphidae) of the Meshkin 
  نویسندگان مقاله:   Davoud Mohammadi and Samad Khaghaninia 
 ارائه شده به :    (1392/6/4) 
 عنوان ژورنال:   Calodema 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 263 شماره ژورنال ، صفحات 1-7
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand