دوشنبه 28 خرداد 1397
 آفات گياهان زراعي 
 دانشگاه:   تربيت معلم آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گياه پزشكي 
 اصول كنترل آفات 
 دانشگاه:   دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گياه پزشكي 
 تكنولوژي پرورش عوامل كنترل بيولوژيك 
 دانشگاه:   تربيت معلم آذربايجان 
 مقطع:   کاردانی 
 رشته تحصیلی:   گياه پزشكي 
 فيزيولوژي حشرات 
 دانشگاه:   دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسي كشاورزي 
 آفات مهم سبزي، صيفي و زينتي 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گياه پزشكي 
 حشره شناسي و دفع آفات 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   بيوتكنولوژي كشاورزي 
 ليست سموم مجاز كشور 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گياه پزشكي 
 مقاومت گياهان به بندپايان 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسي كشاورزي 


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand