دوشنبه 04 شهريور 1398
 New nonlinear coherent states based on hypergeometric-type operators 
  نویسندگان مقاله:   A. Dehghani, B. Mojaveri 
 ارائه شده به :    J. Phys. A: Math. Theor. (1391/10/3) 
 عنوان ژورنال:   J. Phys. A: Math. Theor.  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 45 ، صفحات 095304
فایلی آپلود نشده است
  
 (4 + 1)-DIMENSIONAL HOMOGENEOUS ANISOTROPIC STRING COSMOLOGICAL MODELS 
  نویسندگان مقاله:   B. Mojaveri, A. Rezaei Aghdam 
 ارائه شده به :    International Journal of Modern Physics A (1391/10/3) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Modern Physics A 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 27 ، صفحات 1250032
فایلی آپلود نشده است
  
 The minimum-uncertainty coherent states for Landau levels 
  نویسندگان مقاله:   A. Dehghani, H. Fakhri, and B. Mojaveri  
 ارائه شده به :    Journal of Math Physic (1391/10/3) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Math Physic 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 53 ، صفحات 123527
فایلی آپلود نشده است
  
 Generalized su(1, 1) coherent states for pseudo harmonic oscillator and their nonclassical properties 
  نویسندگان مقاله:   B. Mojaveri, A. Dehghani 
 ارائه شده به :    Eur. Phys. J. D (1392/3/16) 
 عنوان ژورنال:   Eur. Phys. J. D  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال ، صفحات 40258
فایلی آپلود نشده است
  
 New physics in Landau levels 
  نویسندگان مقاله:   A. Dehghani, B. Mojaveri 
 ارائه شده به :    Journal of Physics A (1392/6/13) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Physics A 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 46 ، صفحات 385303
فایلی آپلود نشده است
  
 Generalized su(2) coherent states for the Landau levels and their nonclassical properties 
  نویسندگان مقاله:   A. Dehghani, B. Mojaveri 
 ارائه شده به :    Eur. Phys. J. D (1392/9/27) 
 عنوان ژورنال:   Eur. Phys. J. D 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات 40550
فایلی آپلود نشده است
  
 Generation of photon added-coherent states via photon-subtracted generalized coherent states 
  نویسندگان مقاله:   B. Mojaveri and A. Dehghani 
 ارائه شده به :    (1393/3/31) 
 عنوان ژورنال:   EPJ D 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Generalized coherent states for some useful shape invariant quantum models and their statistical properties 
  نویسندگان مقاله:   B. Mojaveri and S. Amiri Faseghandis 
 ارائه شده به :    (1393/3/31) 
 عنوان ژورنال:   Physica Scripta 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 New Semi Coherent States: Nonclassical Properties 
  نویسندگان مقاله:   A. Dehghani and B. Mojaveri 
 ارائه شده به :    (0/0/2015) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 New class of generalized photon added coherent states and some of their non-classical properties 
  نویسندگان مقاله:   B. Mojaveri, A. Dehghani and S. Mahmoodi 
 ارائه شده به :    Physica Scripta (1393/3/31) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand