شنبه 16 دي 1385
 A Novel Ultra High Compliance, High Output Impedance Low Power Very Accurate High Performance Current Mirror 
  نویسندگان مقاله:   Seyed Javad Azhari, Hassan Faraji Baghtash, and Khalil Monfaredi 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Microelectronics Journal (Elsevier) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 42 شماره ژورنال ، صفحات 432-439
  
 A Novel ±0.5V High Current Drive, True Current Mode and Rail to Rail Current Operational Amplifier 
  نویسندگان مقاله:   Hassan Faraji Baghtash, Khalil Monfaredi, and Ahmad Ayatollahi 
 ارائه شده به :    (1392/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Analog Integrated Circuits and Signal Processing (Springer) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 A Novel Ultra-Low-Power Low-Voltage Femto-Ampère Current Mirror 
  نویسندگان مقاله:   Khalil Monfaredi, Hassan Faraji Baghtash, and Seyed Javad Azhari 
 ارائه شده به :    (1392/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Circuits, Systems and Signal Processing (Springer) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 A 12 Bit Low Voltage, Nano Ampere Based Ultra Low Power, Ultra Low Glitch Current Steering DAC for HDTV 
  نویسندگان مقاله:   Seyed Javad Azhari, Khalil Monfaredi, and Salar Amiri 
 ارائه شده به :    (1392/6/3) 
 عنوان ژورنال:   International Nano Letters 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات 1-7
  
 A Novel Very High Performance CMOS Current Mirror with extremely low input and ultra high output resistance 
  نویسندگان مقاله:   Hassan Faraji Baghtash, Seyed Javad Azhari, and Khalil Monfaredi 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 7 شماره ژورنال 4 ، صفحات
  
 A Novel ±0.5V Ultra High Current Drive and Output Voltage Headroom Current Output Stage with Very High Output Impedance 
  نویسندگان مقاله:   Hassan Faraji Baghtash, Ahmad Ayatollahi, and Khalil Monfaredi 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Amirkabir Electrical and Electronics Engineering 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 43 شماره ژورنال 1 ، صفحات 45-54
  
 Synthesis and Analysis of the Handheld Computer Power Consumption 
  نویسندگان مقاله:   Amir Mahmoudi, Khalil Monfaredi, Hassan Faraji Baghtash and Ali Bahrami 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Advanced Materials Research 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 267 ، صفحات 626-631
  
 A Novel Ultra Low Power High Performance Atto-Ampere CMOS Current Mirror With Enhanced Bandwidth 
  نویسندگان مقاله:   Seyed Javad Azhari, Khalil Monfaredi, and Hassan Faraji Baghtash 
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Electronic Science and Technology 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 8 شماره ژورنال 3 ، صفحات 251-256
  
 Very Low Power, Low Voltage, High Accurate and High Performance Current Mirror 
  نویسندگان مقاله:   Hassan Faraji Baghtash, Khalil Monfaredi, and Ahmad Ayatollahi 
 ارائه شده به :    (1391/6/3) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Electronic Science and Technology 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 9 شماره ژورنال 3 ، صفحات 211-215
  
 A Novel Low Power Very Low Voltage High Performance Current Mirror 
  نویسندگان مقاله:   Khalil Monfaredi, Hassan Faraji Baghtash, and Majid Abbasi 
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   World Academy of Science, Engineering and Technology Journal 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 70 شماره ژورنال ، صفحات 162-166
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand