دوشنبه 28 خرداد 1397
 دکتری ( تاریخ: 1379/7/1 - 1383/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:    رشته زبان و ادبيات عرب ، ( زبان و ادبيات )  
 دانشگاه:    دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی و تحلیل آراء نویسندگان عرب پیرامون..معراجنامه ها و داستانهای رمزی 
 استاد راهنما:   دکتر فیروز حریرچی 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 _ كارشناسي ارشد ( تاریخ: 1367/11/24 - 1370/11/24 ) 
 رشته تحصیلی:    رشته زبان وادبيات عرب ، ( زبان وادبيات )  
 دانشگاه:   دانشگاه تربيت مدرس سال 70 ــ 67  
 عنوان پایان نامه:   تحقیق و تصحیح عقود الجمان سیوطی در معانی و بیان 
 استاد راهنما:   دکتر سید محمود انوار 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 _ كارشناسي ( تاریخ: 1363/7/1 - 1370/4/31 ) 
 رشته تحصیلی:    رشته زبان و ادبيات عرب ، ( زبان و ادبيات )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران سال 67 ــ63  
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand