دوشنبه 04 شهريور 1398
 صرف و نحو  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی : فلسفه ، قرآن مجید و ... 
فایلی آپلود نشده است
 علوم بلاغی 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب، گرایشهای الهیات و معارف اسلامی 
فایلی آپلود نشده است
 متون نظم و نثر معاصر 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات فارسی، گرایشهای الهیات و معارف اسلامی 
فایلی آپلود نشده است
  متون عباسی، فترت ، جاهلی  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان، تربیت معلم تهران 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است
  ادب سیاسی  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است
  ادبیات تطبیقی  
 دانشگاه:   تربت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ ادبیات معاصر 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ ادبیات معاصر 
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ ادبیات عباسی  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ ادبیات عباسی  
 دانشگاه:   تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبیات عرب 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand