يكشنبه 24 دي 1385

رحمان مشتاق مهر (درجه علمی : استاد)
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
گروه: زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان