چهارشنبه 30 خرداد 1397
 Asymptotic behaviour of monomial ideals on regular sequences 
  نویسندگان مقاله:   Monireh Sedghi 
 ارائه شده به :    (1385/3/22) 
 عنوان ژورنال:   Rev. Math. Iberoamericana 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 22 شماره ژورنال 3 ، صفحات 955-962
فایلی آپلود نشده است
  
 Weakly associated primes and primary decomposition of modules over commutative rings 
  نویسندگان مقاله:    M. Sedghi and R. Naghipour  
 ارائه شده به :    (1385/2/20) 
 عنوان ژورنال:   Acta Math. Hungarica 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 110 شماره ژورنال 1-2 ، صفحات 1-12
فایلی آپلود نشده است
  
 Multiplicatively closed sets of ideals and residual division on modules 
  نویسندگان مقاله:    M. Sedghi and R. Naghipour  
 ارائه شده به :    (1384/2/20) 
 عنوان ژورنال:   Southest Asian Bull. Math. 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 29 ، صفحات 141-155
فایلی آپلود نشده است
  
 Quintasymptotic primes, local cohomology and ideal topologies 
  نویسندگان مقاله:   A.A. Mehrvarz, R.Naghipour and M.sedghi 
 ارائه شده به :    (1391/2/30) 
 عنوان ژورنال:   Colloquium Mathematicum 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 106 ، صفحات 25-37
  
 A characterization of Cohen-Macaulay modules and local cohomology 
  نویسندگان مقاله:    M. Sedghi and R. Naghipour  
 ارائه شده به :    (1391/2/30) 
 عنوان ژورنال:   Arch. Math 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 87 شماره ژورنال 4 ، صفحات 303-308
فایلی آپلود نشده است
  
 Asymptotic sequences over ideals and projectively equivalent ideals with respect to modules 
  نویسندگان مقاله:   M. Sedghi and R. Naghipour  
 ارائه شده به :    (1391/2/30) 
 عنوان ژورنال:   Algebra Coll. 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 17 شماره ژورنال 1 ، صفحات 917-924
فایلی آپلود نشده است
  
 Minimaxness and cofiniteness properties of local cohomology‎ modules 
  نویسندگان مقاله:   M. Sedghi, R. Naghipour and K. Bahmanpour 
 ارائه شده به :    (1391/10/4) 
 عنوان ژورنال:   Communications in Algebra 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Cofiniteness of local cohomology modules, 
  نویسندگان مقاله:   M. Sedghi, R. Naghipour and K. Bahmanpour 
 ارائه شده به :    (0/0/2014) 
 عنوان ژورنال:   Algebra Coll 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 21 شماره ژورنال 4 ، صفحات 605-614
  
 On the category of cofinite modules which is Abelian  
  نویسندگان مقاله:   M. Sedghi, R. Naghipour and K. Bahmanpour  
 ارائه شده به :    (1391/10/4) 
 عنوان ژورنال:   Proc. Amer. Math. Soc. 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 On the finiteness of Bass numbers of local cohomology modules and cominimaxness 
  نویسندگان مقاله:   M. Sedghi, R. Naghipour and K. Bahmanpour  
 ارائه شده به :    (1391/10/4) 
 عنوان ژورنال:   Houston J‎. ‎of Math  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand