چهارشنبه 30 خرداد 1397
 جبر جابجایی 1 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 جبر همولوژی 1 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 جبر پیشرفته 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 جبر1؛ جبر 2؛ جبر 3 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی 
فایلی آپلود نشده است
 جبر خطی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی 
فایلی آپلود نشده است
 جبرجابجایی2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 جبر همولوژی 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 ایر همولوژی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   دکتری 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 نظریه حلقه و مدول 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   ریاضی محض 
فایلی آپلود نشده است
 ریاضیات عمومی1؛2؛3 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   ریاضی و فیزیک 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand