سه شنبه 21 آبان 1398
 A heuristic algorithm for optimal multistage sizing, siting and timingof MV distribution substations 
  نویسندگان مقاله:   S. Najafi Ravadanegh, R. Gholizadeh Roshanagh 
 ارائه شده به :    (1392/5/11) 
 عنوان ژورنال:   Electric Power Systems Research 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 105 شماره ژورنال 134-141 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 On optimal multistage electric power distribution networks expansion planning 
  نویسندگان مقاله:   S. Najafi Ravadanegh, R. Gholizadeh Roshanagh 
 ارائه شده به :    (1392/11/11) 
 عنوان ژورنال:   Electrical Power and Energy Systems 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 54 شماره ژورنال ، صفحات 487–497
فایلی آپلود نشده است
  
 HAS based Solution to the UC Problem  
  نویسندگان مقاله:   Y. Pourjamal, S. Najafi Ravadanegh 
 ارائه شده به :    (1391/10/1) 
 عنوان ژورنال:   Electrical Power and Energy Systems  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 46 شماره ژورنال ، صفحات 211-220
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand