جمعه 01 تير 1397
 بررسي روان شناختي داستان سياوش 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي،عاطفه جنگلي 
 ارائه شده به :    (1392/7/3) 
 عنوان ژورنال:   زبان وادب فارسي دانشگاه تبريز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 227 ، صفحات 137-162
فایلی آپلود نشده است
  
 خاقاني مبدع تركيبهاي كنايي با مضامين عرفاني 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1390/7/1) 
 عنوان ژورنال:   بهار ادب 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سوم پياپي 14 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 plot and its analysis in VIS and Ramin 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1392/5/1) 
 عنوان ژورنال:   Universal Journal management and social sciences(ujmss) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ,7 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 the secret of beauty of geyser aminpours ghazal 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1392/6/5) 
 عنوان ژورنال:   international journal of business and behavioral sciences (ijbbs) 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال vol. 3. no8 شماره ژورنال vol. 3. no8 ، صفحات 55-66
فایلی آپلود نشده است
  
 تاملي در كتاب شناسيمولوي 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1386/6/5) 
 عنوان ژورنال:   آينه ميراث 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 خطيب تبريزي  
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1390/1/2) 
 عنوان ژورنال:    دانشنامه جهان اسلام 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 15 شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نه هر كه سر بتراشد قلندري داند  
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1386/9/5) 
 عنوان ژورنال:   كتاب ماه ادبيات 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 عرفان و تجلي آن در شعر سپهري 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1390/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Dogu arastirmalari 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 صور خيال و عنصر غالب بلاغي در تولديديگر 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1391/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Dogu arastirmalari 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 روضه المريدين از ابو جعفر بن يزدانيار 
  نویسندگان مقاله:   يدالله نصراللهي 
 ارائه شده به :    (1391/6/5) 
 عنوان ژورنال:   نامه پژوهشي ادبيات و عرفان 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand