سه شنبه 06 فروردين 1398
 مرجع شناسي 
 دانشگاه:   شهيدمدني آذربايجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 تاريخ بيهقي 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيدمدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 تاريخ ادبيات 2 
 دانشگاه:   شهيدمدني 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 دستور زبان 1 
 دانشگاه:   شهيدمدني 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 آيين نگارش 1 
 دانشگاه:   شهيدمدني 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 رستم واسفنديار 
 دانشگاه:   شهيدمدني 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 تاريخ ادبيات 3 
 دانشگاه:   شهيدمدني 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 متون تفسيري  
 دانشگاه:   شهيدمدني 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 آيين نگارش2 
 دانشگاه:   شهيدمدني-آزادگرمسار 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 تاريخ زبان فارسي 
 دانشگاه:   شهيدمدني وآزادگرمسار 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand