جمعه 04 مهر 1399
 آمار ریاضی 1 و 2 
 دانشگاه:   پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی